علوم آزمایشگاهی مرند

شمارش  کامل خونCBC(Complete Blood Count)

شامل 5 پارامتر RBC,WBC, Hematocrit,PLT,D.C(Differential Count)  است.

نکته: درCBCمیانگین حجم سلولی (MCV)ومحتوای متوسط وزن هموگلوبین(MCH)ومیانگین غلظت هموگلوبین سلولی(MCHC)وپهنای یا عرض گسترش گلبولهای قرمز(RDW)  زیر مجموعه ای از RBC هستند.

اندیکس های مربوط به شمارش سلولهای خونی

مواردی که در بخش قبلی مطرح شد مربوط به گلبولهای قرمز خون بود . ولی در یک جواب آزمایش شمارش سایر سلولها هم انجام و گزارش می شود که کمک فراوانی در شناسایی و تشخیص بیماری می کند . برای نمونه در انمی تعداد گلبولهای قرمز کاهش می یابد و یا در عفونت مقادیر نوتروفیل ها افزایش می یابد . در عفونت و یا لوسمی مقادیر لوکوسیتها (گلبولهای سفید ) افزایش میابد . و یا در ترومبوسایتوپنی مقادیر پلاکت کاهش میابد .

  • گلبولهای قرمزRBC

این سلول ها کوچک (8 میکرومتر ) جز کوچکترین سلولهای بدن هستند و 25% کل سلولهای بدن را شامل می شوند . افزایش و کاهش انها نشان دهنده پلی سایتمی و یا انمی است

 

  • گلبولهای سفیدWBC

گلبولهای سفید نقش دفاعی در بدن را بر عهده دارند . در برگه آزمایش تعداد نوتروفیلها ، بازوفیلها و ائوزینو فیلها و مونوسیت ها ذکر می شود . 60 – 70 درصد گلبولهای سفید از نوتروفیل ها تشکیل شده است . افزایش انها می تواند نشان دهنده لوسمی یا سرطان خون باشد .

  • پلاکت ها Plt

پلاکتها وظیفه انعقاد خون را بر عهده دارند .

هماتوکریت  - Hematocrit

هماتوکریت درصد گلبولهای قرمز به حجم کلی خون است . واحد هماتوکریت لیتر در لیتر است ولی معمولا به صورت درصد بیان می شود . مقادیر مرجع معمولی برای مردان 41 الی 51 و برای زنان 36 الی 45 است . معمولا کمتر از این مقدار را آنمی و بیشتر از آن را پلی سایتمی می نامند . مقادیر هماتوکریت به سن و جنس و شرایط جغرافیایی بستگی شدیدی دارد به طوری که در ارتفاع زیاد هماتوکریت زیاد (به علت اکسیژن کم) است و یا در افراد سیگاری مقدار هماتوکریت زیاد است . در اطفال زیر ده سال 35 درصد و در نوزادان ممکن است تا 60 درصد هم باشد  .

::پس هماتوکریت نشان دهنده مقادیر کل گلبولهای قرمز خون شما نسبت به کل خون است (کل خون انسان 6 لیتر است ) .

  • (لکوسیتوز)شمارش افتراقی گلبول های سفید در خون محیطیD.C

جهت تشخیص نوع WBC این اندیکس استفاده می شود.

 

اندیکس های گلبول های قرمز

گلبولهای قرمز دارای ساختار مشخص مقعر و بیضی شکل خاصی دارند هر گونه تغییر در اندازه ، رنگ و شکل ظاهری این سلولها نشان دهنده نوعی نا هنجاری در بدن است . اما برای شناسایی این نا هنجاری ها باید اندیکس های خونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . اندیکسهای خونی شامل یکسری اطلاعات از شکل ، اندازه ، رنگ و .. گلبولهای قرمز هستند که توسط دستگاه و فرمولهای ویژه اندازه گیری می شوند . هر گونه تغییر از مقادیر نرمال نشان دهنده تغییر در ساختمان  و یا منشا گلبولهای قرمز است . این اندیکس ها توسط هماتوکریت ، غلظت هموگلوبین و تعداد گلبولهای قرمز به دست می آید .

 

Mean Cell Volume (MCV)

میانگین حجم سلولی

MCV حجم متوسط گلبولهای قرمز است و از هماتوکریت و شمارش گلبولهای قرمز به دست می آید. واحد آن فمتولیتر است . در تالاسمی مقدار این اندیکس کاهش میابد .

 

MCH = Mean Cell Hemoglobin

محتوای متوسط وزن هموگلوبین

MCH محتوای متوسط وزن هموگلوبین گویچه قرمز است و با استفاده از غلظت هموگلوبین تقسیم بر  شمارش گلبولهای قرمز به دست می آید . 45 درصد خون ما از سلولها خونی تشکیل شده است و 55 درصد از پلاسما . از این 45 درصد ، 33 درصد  سلولها خونی شامل گلبولهای قرمز است و 33 درصد هر گلبول قرمز از هموگلوبین تشکیل شده است .

Mean Cell Hemoglobin Concentration (MCHC)

میانگین غلظت هموگلوبین سلولی

MCHC غلظت متوسط هموگلوبین در حجم معینی از گلبولهای قرمز است . و با تقسیم هموگلوبین بر هماتوکریت به دست می آید مقدار نرمال ان 33 گرم در دسی لیتر است .

 

Red Cell Distribution Width (RDW)

پهنای یا عرض گسترش گلبولهای قرمز

این یکی از اندیکس های تازه به دوران رسیده است و چند مدتی است که در تستها درج می شود . تا به حال خودم هم تو این مشکل داشتم . همانوطر که گفتیم گلبولهای قرمز اندازه های تقریبا یکسانی دارند . هر گونه تغییر در اندازه انها را انیزوسیتوز می گویند و این اندیکس نشان دهنده مقدار انیزوسیتوزی گلبولهای قرمز است . مثلا در کمبود اهن نزدیک 18 است . امیدوارم که مفهمو را رسانده  باشم .با توجه به اطلاعاتی که دوست عزیر آقای فریبرز در اختیار ما قرار دادند مقادیر RDV از روابط زیر به دست می آید :

RDW=SD/MCV * 100

SD= اندازه بزرگترين RBC - اندازه كوچكترين RBC (بر حسب FL)

 

خطا ها در   CBCدر سل کانتر

در پارامتر شمارش گلبول های سفید:

موارد افزایش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن،هپارین،پروتئین مونوکلونال،گلبول قرمزهسته دار،گلبول های قرمز لیز نشده،تجمع پلاکت ها.

موارد کاهش کاذب:لخته شدن،Smudge cell ، داروها و عوامل سرکوبگر ایمنی،افزایش اوره خون(uremia plus).

در پارامتر شمارش گلبول های قرمز:

موارد افزایش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن،پلاکت غول پیکر،افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر.

موارد کاهش کاذب:آگلوتیناسیون،لخته شدن،همولیز(in vitro)،گلبول های قرمز میکروسیت.

در پارامتراندازه گیری هموگلوبین:

موارد افزایش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن،کربوکسی هموگلوبین (بیش از 10%)، همولیز(in vitro)، افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر،هپارین،هیپربیلیروبینمیا،لیپمیا،پروتئین های مونوکلونال.

موارد کاهش کاذب:لخته شدن،سولف هموگلوبین.

در پارامتراندازه گیری هماتوکریت(توسط سل کانتر):

موارد افزایش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن، پلاکت غول پیکر، افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر،هایپر گلیسمی بیش از 600 در هر میکرولیتر.

موارد کاهش کاذب:آگلوتیناسیون، لخته شدن، همولیز(in vitro)، گلبول های قرمز میکروسیت.

در پارامتراندازه گیری هماتوکریت(توسط روش میکروهماتوکریت):

موارد افزایش کاذب:گیر افتادن پلاسما بین گلبول های قرمز،کاهش سدیم خون.

موارد کاهش کاذب:EDTA اضافی، همولیز(in vitro)،افزایش سدیم خون.

در پارامتراندازه گیری MCV

موارد افزایش کاذب:آگلوتیناسیون، افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر، هایپر گلیسمی،کاهش یافتن قابلیت تغییر شکل (RBC (Reduced red cell deformability.

موارد کاهش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن، پلاکت غول پیکر، همولیز(in vitro)، گلبول های قرمز میکروسیت،گلبول قرمز متورم(swollen red cell).

در پارامتراندازه گیری MCH

موارد افزایش کاذب:افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر،افزایش هموگلوبین کاذب،کاهش RBC کاذب.

موارد کاهش کاذب:کاهش هموگلوبین کاذب،افزایش RBC کاذب

در پارامتراندازه گیری MCHC

موارد افزایش کاذب:اتوآگلوتیناسیون، لخته شدن، همولیز(in vitro)، افزایش هموگلوبین کاذب،کاهش Hct کاذب.

موارد کاهش کاذب:افزایش شمارش گلبول های سفید به بیش از 50000 در هر میکرو لیتر، کاهش هموگلوبین کاذب،افزایش Hct کاذب.

در پارامتر شمارش پلاکت ها:

موارد افزایش کاذب:کرایوگلوبولین،کرایوفیبرینوژن، همولیز(in vitro& in vivo)، گلبول های قرمز میکروسیت،انکلوزیون های گلبول قرمز،قطعات گلبول های سفید.

موارد کاهش کاذب:لخته شدن، پلاکت غول پیکر، تجمع پلاکت ها،پدیده اقماری پلاکت ها.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:9  توسط مدیر(مرتضی حسنی)  |